Đặng Thị Mỹ Dung

Em và Trịnh 💜 Ghé thăm bối cảnh quay 🎬 phim Em và Trịnh. Ai xem phim rồi sẽ nhận ra đây là nhà của Diễm và Dao Ánh ^^ còn Dung chỉ mượn cảnh nghỉ chân một chút thoai ^^ Photo by Minh Khánh





Responses