Mai Phương Bùi

Người có trí tuệ sẽ không dùng thời gian của mình để soi xét và bình phẩm về người khác , mà họ sẽ dùng thời gian của họ để làm mình trở nên tốt hơn ngày hôm qua 📿 #chaptac 🙏🏻

Responses