Mỹ Phụng

nhìn xa thì tưởng là kiêu
nhìn gần mới biết đáng iu quá chùiiiiiResponses