Trang Phạm (Nabi)


Là một người tỉnh táo, tôi biết anh không mê tín.
Nên tôi cho phép “Anh Mê Tôi” 🕊

Responses